Wrażliwość na potrzeby innych

W Świetlicy im. Dzieciątka Jezus zauważa się wrażliwość dzieci na apel pomocy i współdziałania oraz na działania, które mają sens ogólniejszy i trwalszy niż chwila zabawy. W celu kształtowania w dzieciach „postawy wolontariusza” zachęca się je do częstszego wychodzenia z dobrymi uczynkami do najbliższego otoczenia (pomoc słabszym od siebie w nauce, uczynność wobec nauczycieli, wychowawców, ludzi starszych i wobec siebie, dostrzeganie
i realizowanie prac domowych do których wykonania wychowanek nie jest zobowiązany, itp.). Podczas przeprowadzanych zajęć dotyczących tematyki wolontariatu uświadamia się dzieci co do ważności zadań wykonywanych w sposób bezinteresowny. Mówi się, że dobrych uczynków od wszystkich domaga się środowisko, w którym się żyje i z którego „czerpie się” wiele. W celu uaktywnienia dzieci i młodzieży proponuje się dla nich atrakcyjne zajęcia. Wychowawcy wspólnie obmyślając z dziećmi zadania sprawiają, że uczestnicy Świetlicy podejmują je chętnie, z własnej woli, a nie z obowiązku. Realizując cel wychowawczy wdrażają dzieci do bezinteresowności, wrażliwości, wytrwałości, współczucia, życzliwości i empatii względem innych osób.

Kształtowanie w dzieciach i młodzieży postawy wolontariusza jest odpowiedzią wychowawców na głos Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Na Soborze Watykańskim II powiedziano, że ideologia wychowania chrześcijańskiego wprowadza w kształtowaniu i rozwijaniu ludzi ducha Chrystusowego, miłość, dobro w powiązaniu ze wstrętem do zła, szacunek dla człowieka oraz apostolską aktywność wraz z czynnym miłosierdziem
i współczuciem dla ludzkich potrzeb W Soborowej Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim zapisano, że szkoły katolickie tak mają kształtować swoich wychowanków, aby stali się oni przez wzorowe i apostolski życie jakby zbawczym zaczynem społeczności ludzkiej. Wychowawcy Świetlicy wierni nauce Kościoła i pouczeniom św. Teresy od Dzieciątka Jezus zachęcają dzieci i młodzież do bezinteresownego praktykowania dobrych uczynków z radością. Wychowanie do „bycia dla innych” przynosi  wiele zadowolenia. Wypływa ono z przekonania o dobrze spędzonym czasie, o tym że się jest pożytecznym
i przydatnym dla drugich, że nie marnuje się uzdolnień i podarowanych możliwości.

Po zapoznaniu się z pracą wolontariuszy dzieci pod opieką  pedagogów podejmują  zadania, możliwe do zrealizowania w swoim otoczeniu.


Wiele razy w ciągu roku oraz minionych lat kadra Świetlicy uwrażliwiała swoich wychowanków na potrzeby materialne i duchowe innych osób. Dzieci często były świadkami przy przekazywaniu kanapek i ubrań osobom najbardziej potrzebującym.

W  ciągu roku, a w sposób szczególny w okresie Wielkiego Postu i Adwentu kadra Świetlicy uwrażliwiała podopiecznych na zauważanie potrzeb innych osób i na umiejętność dzielenia się. Wychowawcy i wolontariusze wielokrotnie byli przykładem dla dzieci i młodzieży w wspomaganiu innych w sposób duchowy i materialny.

W maju 2010 roku w Świetlicy została zamieszczona w miejscu centralnym plansza z głębokimi myślami dotyczącymi bezinteresownej pomocy względem innych ludzi. Treść na planszy przyciąga uwagę odwiedzających osób, które rozpoczęły działalność w formie wolontariatu lub są na etapie podejmowania takiej decyzji.

W miesiącu marcu została zorganizowana zbiórka odzieży i pieniędzy na rzecz potrzebujących obcokrajowców.

W dniach 14 i 15 czerwca  dzieci wraz z wychowawcami uczestniczyły w ogólnodiecezjalnej zbiórce pieniężnej na rzecz zakupu sprzętu do szpitali na terenie diecezji ełckiej.