Formowanie wnętrza

Kadra pedagogiczna Świetlicy towarzyszy dzieciom i młodzieży wspierając ich w przyjmowaniu, przeżywaniu i tłumaczeniu tego, co związane jest z życiem kulturowym, społecznym i religijnym. Wspomaga je w tym wszystkim, co dotyczy uspołeczniania, wprowadzania
w wartości i normy społeczne, formowania sumienia i przygotowania do pełnienia funkcji oraz zadań społecznych i zawodowych. W procesie wychowania dużą rolę odgrywa własna aktywność wychowanka i to wszystko, co mówi o jego początku, własnych zadaniach, celach oraz o jego własnej drodze „urzeczywistniania swojego człowieczeństwa”.

Pomoc pedagogów w pogłębianiu przez wychowanków „życia w prawdzie”, przezwyciężania ideologizacji i spłycenia życia, prowadzi ich do poznania siebie, a przez to do kształtowania swojej osobowości. Cały wysiłek wychowania samego siebie jest ściśle złączony ze sferą woli wychowanka. Będzie on osiągał prawdziwą wolność wewnętrzną przez posłuszeństwo względem naczelnego prawa dyktowanego przez dobrze uformowane sumienie. Sumienie wzywa go do miłowania Boga i bliźniego, do czynienia dobra, a unikania zła. Dla wychowanka chrześcijanina źródłem wszelkiego dobra jest Bóg, który jest jednocześnie podstawowym celem wszystkich dążeń. Kadra pedagogiczna Świetlicy zwraca dzieciom uwagę na radosną akceptację obiektywnej rzeczywistości i na radość w odkrywaniu transcendencji Boga. Pedagodzy-wychowawcy zachęcają uczestników zajęć świetlicowych do pracy nad kształtowaniem swego sumienia i do wzrastania  w dobrym.

 W Każdym roku działalności Świetlicy dzieci i młodzież razem z kadrą pedagogiczną aktywnie uczestniczą w życiu liturgicznym Kościoła.

Każdego roku w miesiącu styczniu jest organizowany konkurs kolęd i wspólne kolędowanie.

W czasie trwania Wielkiego Postu dzieci uczestniczą w Drodze Krzyżowej w Kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.

W październiku dzieci z wychowawcami chodzą do kościoła parafialnego na nabożeństwa różańcowe.

W listopadzie systematycznie nawiedzają pobliskie cmentarze w celu pomodlenia się za zmarłych.

W grudniu biorą czynny udział we Mszach świętych roratnich.

Na początku Wielkiego Postu dzieci przygotowują prace plastyczne z tabelką na dobre uczynki, którą wypełniają w czasie Wielkiego Postu (niewiele jednak zostało upamiętnionych prac z poprzednich lat funkcjonowania placówki).

Przed rozpoczęciem Adwentu sporządzają prace plastyczne z tabelką na dobre uczynki, którą wypełniają w czasie Adwentu.

W niektórych latach działalności Świetlicy na miesiąc maj dzieci wykonywały prace plastyczne w formie kwiatków, na których zamieszczały tabelkę z rubrykami do zaznaczania dobrych uczynków na każdy dzień.

Zanim rozpoczął się w Kościele drugi okres liturgiczny – Wielki Post, dzieci przy pomocy wychowawców podsumowali  swoje osiągnięcia w Adwencie. Po otrzymaniu małych niespodzianek przez  najbardziej aktywnych oraz po wysłuchaniu słów zachęty do pracy nad sobą na przyszłość, wychowankowie wykonali prace plastyczne o tematyce wielkanocnej z tabelą na dobre uczynki na każdy dzień. W czasie trwania Wielkiego Postu dzieci w każdy piątek uczestniczyły w drodze krzyżowej oraz każdego dnia realizowały dobre uczynki. Tradycyjnie po zakończeniu Wielkiego Postu zostały wyróżnione najbardziej aktywne dzieci.

Bardzo duże znaczenie w kształtowaniu dziecięcych wnętrz miał wyjazd  na początku lipca (05– 12.07) na oazę ukraińską do miejscowości Pulmo. Dzieci codziennie spotykały się na Eucharystii w pobliskiej kaplicy, uczestniczyły we wspólnych i indywidualnych modlitwach oraz w spotkaniach formacyjnych. 

Podczas trwających półkolonii zimowych wychowankowie wzięli udział w konkursie kolęd. Tradycyjnie w okresie Wielkiego Postu dzieci wypełniały każdego dnia przygotowaną i ozdobioną wcześniej tabelkę na dobre uczynki oraz w piątki chodziły do kościoła parafialnego na nabożeństwo drogi krzyżowej.                                                                                                                                                        

W kwietniu, po Świętach Wielkanocnych w Świetlicy zostały podsumowane osiągnięcia  i aktywność dzieci podczas przeżywania Wielkiego Postu.
W październiku  uczestnicy zajęć świetlicowych razem z wychowawcami trzy razy w tygodniu  udawali się na nabożeństwo różańcowe do najbliższego kościoła. W listopadzie, podczas trwającej nowenny za zmarłych wychowankowie z kadrą nawiedzali pobliski cmentarz.

Na początku grudnia dzieci sporządziły prace plastyczne związane ze Świętem Bożego Narodzenia oraz tabelę do odnotowywania dobrych uczynków na każdy dzień. W grudniu każdego tygodnia w środę i czwartek chodziły na Mszę Świętą Roratnią. Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem odbyło się spotkanie opłatkowe i poczęstunek na słodko. Do dzieci przybył Mikołaj z paczkami. Podczas tego spotkania były śpiewane  z dziećmi i rodzicami kolędy.

Pod koniec listopada przed rozpoczęciem Adwentu, dzieci przygotowały prace plastyczne z tabelką na dobre uczynki. Niektóre z nich codziennie odznaczały na planszach swoje sukcesy.

 

Podczas trwających półkolonii zimowych wychowankowie wzięli udział w konkursie kolęd. W czasie Wielkiego Postu dzieci wypełniały każdego dnia przygotowaną przez siebie tabelkę na dobre uczynki oraz raz w tygodniu chodziły do kościoła parafialnego na nabożeństwo drogi krzyżowej.
W czasie Adwentu na tabelkach z pracami plastycznymi odnotowywały dobre uczynki spełniane każdego dnia.

Pod koniec kwietnia na miesiąc maj dzieci wykonały prace plastyczne w formie kwiatków, na których zamieściły tabelkę z rubrykami do zaznaczania dobrych uczynków na każdy dzień. Chciały tak jak  św. Teresa od Dzieciątka Jezus, patronka Zgromadzenia, sprawiać przyjemność Matce Bożej.