Aktywność społeczna

W Świetlicy w sposób szczególny wdraża się wychowanków do aktywności dotyczącej rozwijania talentów oraz do aktywnego uczestnictwa w życiu swojej parafii i miasta.

Rozwijając u dzieci zdolności, m. in. plastyczne, teatralne i literackie zwraca się uwagę na rozwój wartości podstawowych tj. prawdy, dobra i piękna oraz na wartości nadprzyrodzone. Wychowawcy organizują alternatywne formy zajęć, wspomagające w rozwoju całej osoby wychowanka.
Z racji tego, że „świat” nieraz proponuje dzieciom takie „wartości” i „normy społeczne”, które nie są celami wychowania, kadra pedagogiczna zapewnia prawdziwe wychowanie (prowadzenie w kierunku osiągania „dojrzałości ludzkiej” i „dojrzałości chrześcijańskiej”), które jest skierowane do celu ostatecznego. Pedagodzy organizując przedstawienia teatralne, przede wszystkim o charakterze religijnym, uwrażliwiają wychowanków grających sztukę, a także widzów – uczestników spektakli na prawdę o człowieku, na sens ludzkiego życia, na rzeczywistość, która nie wyczerpuje się w tym co faktycznie namacalne i empirycznie sprawdzalne. W wystawianych sztukach są ukazywane różne drogi prowadzące do celu wychowania chrześcijańskiego (zbawienia). Główna droga prowadząca do zjednoczenia z Bogiem, to naśladowanie Chrystusa poprzez osobisty wzrost, rozwój i doskonalenie się w Nim.

Pedagodzy mówiąc wychowankom o ważności tradycji w życiu każdego człowieka oraz ukazując wartości sztuki swojego regionu i środowiska lokalnego wdrażają do aktywnego uczestnictwa, tworzenia i przeżywania tych wartości.

Wychowywanie dzieci i młodzieży do większej aktywności jest ukierunkowane na uczenie się porozumiewania z ludźmi, szacunku i wdzięczności oraz do bycia pożytecznym dla bliskich, dla społeczeństwa i Ojczyzny.

W uroczystość Objawienia Pańskiego wychowankowie z opiekunami i rodzicami uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli w roli aniołków i pasterzy. W dniach 26-29.07 dzieci wraz z wychowawcami uczestniczyły w obchodach Dni Suwałk. Była to okazja do zapoznania się z pracami twórców ludowych, zaprezentowania swoich małych wyrobów oraz wspólnej zabawy z rówieśnikami nie uczestniczącymi w zajęciach świetlicowych.

 

W dniu 6 stycznia 2014 roku w uroczystość Objawienia Pańskiego dzieci i młodzież wraz z opiekunami i rodzicami uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli w roli aniołków i pasterzy.

W miesiącu czerwcu dzieci i młodzież ze Świetlicy uczestniczyły w obchodach "Dnia Trzeźwości". W lipcu, niektórzy podopieczni uczestniczyli w kiermaszach organizowanych przez ROKiS, a w sierpniu w imprezach organizowanych przez Radio Białystok (m. in. w Augustowie). Kilku podopiecznych wyjeżdżało na Wigry, by podziwiać wyroby ludowe podczas trwających tam kiermaszy, a także aby prezentować figurki gipsowe wykonane w Świetlicy.

Na początku nowego roku, w Uroczystość Objawienia Pańskiego dzieci z opiekunami i rodzicami uczestniczyły w Orszaku Trzech Króli w roli aniołków i pasterzy.

W dniu 6 lipca wychowawcy razem z dziećmi i młodzieżą uczestniczyli na Mszy Świętej w uroczystości zaślubin Dobroczyńców Świetlicy Państwa Mirki i Damiana. Państwu Młodym grupa świetlicowa złożyła życzenia w formie własnoręcznie napisanego wiersza. Dla pedagogów Świetlicy była to okazja do przypomnienia dzieciom o wdzięczności wobec tych, którzy wyświadczają dobro oraz o ważności w życiu sakramentów świętych.

W ramach trwających półkolonii, oprócz uczestnictwa w zajęciach w Świetlicy (przez 15 dni) wychowankowie brali czynny udział w kiermaszach organizowanych przez ROKiS. W roku 2005 dzieci dwa razy uczestniczyły w konkursach organizowanych w naszym mieście.